Terma Syarat Agro Tradzt

PERJANJIAN PENYERTAAN (ONBOARDING) DAN TERMA & SYARAT PENGGUNAAN PLATFORM AGRO TRADZT

Perjanjian ini dibuat pada masa Anda mendaftar di antara SMART TRADZT SDN. BHD. (No. Pendaftaran Syarikat 1337277-H ) sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah undang-undang Malaysia dan mempunyai pejabat berdaftarnya di No. 716, Blok A, Kelana Centre Point, No. 3, Jalan SS7/19, Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya, Selangor, (selepas ini dipanggil "Penyedia Platform"-atau”Pembekal Platform”)

Smart Tradzt bersetuju untuk membenarkan Pengguna Platform untuk menggunakan platform e-dagang Agro Tradzt untuk membuat tran-aksi jual-beli di atas talian berdasarkan terma & syarat seperti di bawah ini.

PENGGUNA di Takrif kan sebagai entity yang berurusan dengan Smart Tradzt seperti Penjual,Pembeli, Penghantar, Syarikat Pembayaran dan lain lain.

MUKADIMAH

Laman Web ini (www.marketplace.smarttradzt.com/agro-tradzt) dimiliki dan dikendalikan oleh Smart Tradzt Sdn Bhd. Dengan mengakses laman web ini, anda mengakui bahawa anda menerima Terma dan Syarat ini. Sekiranya anda tidak memahami atau menerima mana-mana terma yang dinyatakan di sini, anda harus menghentikan penggunaan Laman Web ini.

Kami berhak untuk meminda, mengubah suai, menambah, memadam dan membuat pembetulan kepada Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa, yang berkuat kuasa semasa penggunaan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma dan Syarat ini secara berkala untuk mengetahui pengubahsuaian tersebut. Anda bertanggungjawab untuk sentiasa menyemak sebarang perubahan kepada Terma dan Syarat ini. Penggunaan laman web ini oleh anda secara berterusan selepas sebarang perubahan sedemikian dikeluarkan akan dianggap sebagai penerimaan dan persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Terma dan Syarat ini akan dibaca bersama dengan Terma Penggunaan dan Dasar Privasi yang terdapat di www.marketplace.smarttradzt.com/agro-tradzt. Versi bahasa Inggeris dokumen ini hendaklah terpakai dalam semua aspek dan akan diguna pakai sekiranya terdapat sebarang ketidak-selarasan dengan versi terjemahan, jika ada.

1. Definisi
1.1. Dalam Terma dan Syarat ini:
"Pengakuan" bermaksud pengakuan pesanan kami melalui e-mel; "Pengesahan Pesanan" bermaksud pengesahan e-mel kami kepada anda, di mana kami menerima Pesanan anda; "Kontrak" bermaksud Pesanan Produk atau Produk anda mengikut Terma dan Syarat ini. "Pelanggan "/ "anda" bermaksud individu yang membuat Pesanan Produk atau Produk di Laman; "Institusi Kewangan" ertinya berkenaan dengan mana-mana Kad Pembayaran, syarikat atau syarikat berkaitan yang mengawal atau mentadbir pembayaran bagi Kad Pembayaran tersebut; "Pesanan" bermaksud pesanan yang dihantar oleh anda ke Laman untuk membeli Produk daripada kami mengikut kuantiti yang diminta oleh anda dan harga yang ditentukan oleh anda penjual; "Kad Pembayaran" bermaksud bentuk kad caj, kad kredit atau kad debit yang ditetapkan di Laman ini sebagai boleh diterima untuk pembayaran Produk; "Produk" bermaksud item / produk / perkhidmatan yang ditawarkan kepada Pelanggan untuk dijual di Laman; "Perkhidmatan" bermaksud perkhidmatan yang disediakan oleh kami di Laman, yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada membeli-belah. "Laman" ertinya kedai dalam talian AGRO TRADZT yang kini boleh diakses melalui www.marketplace.smarttradzt.com/agro-tradzt; "kami"/"AGRO TRADZT" bermaksud Smart Tradzt Sdn Bhd.
1.2. Rujukan kepada "klausa" adalah kepada klausa terma dan syarat ini.
1.3. Tajuk-tajuk tersebut adalah untuk memudahkan rujukan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran atau pembinaan Terma dan Syarat ini.
1.4. Kata-kata yang menyampaikan tunggal hendaklah termasuk jamak dan sebaliknya. Perkataan yang menyampaikan jantina hendaklah termasuk setiap jantina dan rujukan kepada orang hendaklah termasuk individu, syarikat, perbadanan, firma atau perkongsian.
1.5. Rujukan kepada "termasuk" atau perkataan atau ungkapan yang serupa bermaksud tanpa had.
1.6. Apa-apa rujukan kepada "orang" atau "entiti" termasuk rujukan kepada individu, pemilik tunggal, perkongsian, persatuan yang tidak diperbadankan dan syarikat.
2. Penggunaan Dan Kesan

Laman web kami membolehkan pelanggan perniagaan berdaftar membeli produk dan perkhidmatan untuk tujuan perniagaan yang ditujukan untuk pelanggan perniagaan. Kami mungkin menyediakan kepada anda, melalui laman web kami, perkhidmatan atau produk tertentu yang tertakluk kepada terma dan syarat tambahan, dan jika anda menggunakan perkhidmatan tersebut atau membeli produk tersebut, terma dan syarat tersebut juga akan terpakai kepada anda. Produk yang disediakan melalui AGRO TRADZT boleh disusun untuk, dan hanya sesuai untuk kegunaan khusus.

Dengan membuat Pesanan, anda menawarkan untuk membeli Produk tertakluk kepada Terma dan Syarat ini.

Dengan mengakses Laman web ini, anda mewakili dan menjamin bahawa semua maklumat pendaftaran (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, maklumat pembayaran anda dan butiran syarikat anda) yang anda serahkan adalah benar dan tepat; dan anda akan mengekalkan ketepatan maklumat tersebut.

Dengan mengakses Laman ini, anda bersetuju:

2.1. memaklumkan agro TRADZT dengan segera jika anda mengesyaki sebarang penggunaan pendaftaran yang tidak dibenarkan di Laman ini; Dan.
2.2. anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan butiran akaun anda, dan untuk sebarang dan semua penggunaan akaun anda (termasuk, tanpa had, sebarang bayaran yang terakru untuk sebarang penggunaan Perkhidmatan).
2.3. Dengan membuat Akaun Agro TRADZT, anda menyatakan bahawa;
2.3.1. individu yang bertindak bagi pihak anda mempunyai kuasa untuk mengikat Pelanggan;
2.3.2. Pelanggan mempunyai semua hak, kuasa, dan kuasa yang diperlukan untuk memasuki, melaksanakan kewajipannya di bawah, dan memberikan hak dan kebenaran dalam pesanan jualan ini, dan
2.3.3. Pelanggan adalah Entiti Berkelayakan yang mewakili Pelanggan.
3. Pesanan
3.1. Apabila pembeli membuat Pesanan untuk Produk di Platform Agro Tradzt, pembeli dikehendaki melengkapkan borang dalam talian yang ditetapkan di Platform dengan tepat dan memberikan semua maklumat yang diperlukan seperti yang dikehendaki oleh kami.
3.2. Semua Pesanan adalah tertakluk kepada penerimaan oleh kami, dan kami akan mengesahkan penerimaan kami dengan menghantar e-mel kepada pembeli sebagai Pengesahan Pesanan.
3.3. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk membekalkan mana-mana Produk yang mungkin telah menjadi sebahagian daripada Pesanan Pembeli sehingga kami telah menghantar Pengesahan Pesanan berhubung dengan Produk tersebut.
3.4. Pemprosesan Kad Pembayaran untuk Pesanan tidak boleh dengan sendirinya merupakan penerimaan kami terhadap Pesanan, dengan syarat bahawa jika Pesanan ditolak, apa-apa bayaran yang dibuat untuk Pesanan tersebut hendaklah dibalikkan atau dikembalikan oleh kami.
3.5. Kami berhak untuk menolak pemprosesan Pesanan Pembeli atas apa-apa sebab, termasuk ketiadaan Produk. Jika kami telah membatalkan Pesanan Pembeli, maka kami akan membayar balik apa-apa bayaran yang diterima oleh kami untuk pesanan Produk, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Terma dan Syarat Platform Agro Tradzt.
3.6. Kami akan, dengan keupayaan terbaik kami, memastikan bahawa semua maklumat Produk yang muncul di Platform adalah tepat, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada harga dan spesifikasi Produk. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kesilapan maklumat di Platform. Kami berhak untuk menolak untuk memenuhi mana-mana Pesanan yang pembeli mungkin telah letakkan berdasarkan maklumat di Platform yang mungkin mengandungi kesilapan atau ketidaktepatan, termasuk, tanpa batasan, kesilapan, ketidaktepatan atau maklumat terkini mengenai harga, penghantaran, terma pembayaran, atau dasar pulangan.
3.7. Harga yang perlu dibayar untuk semua Produk hendaklah pada harga tetap, dirundingkan atau dibida yang dipersetujui pada tarikh penerimaan Pesanan, yang mungkin atau mungkin tidak ditunjukkan dengan betul di Platform. Jika kami mendapati terdapat kesilapan dalam harga atau spesifikasi Produk yang telah dipesan oleh pembeli, kami akan menghubungi pembeli secepat mungkin dan mendapatkan pengesahan pembeli sama ada pembeli masih ingin meneruskan pesanan pada harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi pembeli, kami akan menganggap Pesanan sebagai dibatalkan.
3.8. Jika pembeli telah membayar produk dan ingin membatalkan Pesanan, pembeli hendaklah meminta bayaran balik tertakluk kepada persetujuan bertulis terlebih dahulu daripada AGRO TRADZT atas terma pembeli membayar ganti rugi AGRO TRADZT sepenuhnya terhadap semua kerugian (termasuk kehilangan keuntungan), kos (termasuk kos semua pentadbiran, buruh dan bahan yang digunakan), kerosakan, caj dan perbelanjaan yang ditanggung atau mungkin telah ditanggung / timbul, oleh AGRO TRADZT akibat pengubahsuaian atau pembatalan, mengikut mana-mana yang berkenaan. Semua bayaran balik di sini, jika diluluskan, akan diproses melalui AGRO TRADZT dalam kaedah pembayaran yang diluluskan oleh kami, mengikut Terma dan Syarat ini.
3.9. Pembeli hendaklah mengemukakan maklumat yang tepat dan terkini kepada kami yang termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat yang diperlukan untuk tujuan pemenuhan, dan memastikan kami dikemas kini mengenai sebarang perubahan yang berkaitan dengannya.
4. Produk
4.1. Produk akan mematuhi arahan terkini yang diterbitkan seperti yang dinyatakan di Platform oleh Penjual masing-masing pada masa Pesanan Pembeli. Syarat jaminan bergantung kepada peniaga Produk masing-masing, dan oleh itu berbeza dari item ke item.
4.2. Jika ada, sebarang terma dan syarat jaminan hendaklah disediakan oleh penjual masing-masing apabila melihat item. Sebelum penghantaran, Penjual boleh membuat pelarasan kecil kepada bahan, warna, berat, ukuran, reka bentuk dan ciri-ciri lain setakat yang munasabah.
4.3. Agro Tradzt Platform tidak menjamin bahawa keterangan item dan / atau perkhidmatan, harga, dan kandungan lain platform ini adalah lengkap, tepat, boleh dipercayai, semasa, atau bebas ralat dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, dalam apa jua cara untuk apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung oleh pembeli atau mana-mana pihak ketiga akibat mana-mana atau sebahagian daripada Produk, atau berhubung dengannya.
5. Pembayaran Oleh Pembeli
5.1. Pembeli hendaklah mengesahkan pembayaran untuk Produk pada masa pesanan melalui kaedah pembayaran yang terdapat di bawah fungsi Gerbang Pembayaran platform, yang termasuk:
5.1.1. Kad Pembayaran yang boleh diterima oleh kami;
5.1.2. Pindahan Bank Dalam Talian (FPX);
5.1.3. Pembayaran Kredit (berdasarkan Terma Kredit yang diberikan kepada pembeli dan pra-diluluskan oleh AGRO TRADZT)
5.2. Kami berhak untuk tidak menawarkan bentuk pembayaran tertentu dan merujuk pembeli untuk melengkapkan pesanan melalui bentuk pembayaran lain yang tersedia. Pembekalan Produk hanya akan dilakukan sebaik sahaja kami menerima bayaran penuh untuk Produk. Semua Kad Pembayaran adalah tertakluk kepada kelulusan Institusi Kewangan masing-masing. Kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara jika Institusi Kewangan enggan memproses atau menerima apa-apa Kad Pembayaran atas apa-apa sebab.
5.3. Jika pembeli diminta untuk butiran Kad Pembayaran oleh kami, pembeli hendaklah berjanji bahawa semua butiran yang diberikan kepada kami untuk tujuan membeli Produk daripada kami adalah betul, bahawa Kad Pembayaran, atau akaun atau kaedah pembayaran lain yang telah digunakan oleh pembeli adalah pembeli sendiri dan bahawa terdapat dana atau kemudahan kredit yang mencukupi untuk menampung kos Produk. Kami berhak untuk mendapatkan pengesahan butiran pembayaran pembeli sebelum menyediakan Produk kepada pembeli.
5.4. Pembeli bersetuju untuk menyerahkan kepada kami dan/atau pembekal perkhidmatan pembayaran kami butiran Kad Pembayaran dan maklumat peribadi dan penghantaran lain yang mungkin diminta secara munasabah untuk memproses Pesanan, pembayaran pesanan, dan untuk mengatur penghantaran dan invois. Kami mungkin menghendaki penyedia perkhidmatan pembayaran kami menyimpan maklumat tersebut secara sulit dan tidak menggunakannya untuk sebarang tujuan selain daripada menjalankan perkhidmatannya, dengan syarat pembeli bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan atau liabiliti sekiranya berlaku sebarang pendedahan maklumat sedemikian yang tidak dibenarkan oleh penyedia perkhidmatan pembayaran kami.
5.5. Kami berhak untuk melaksanakan remedi sah kami jika pertikaian atau isu timbul mengenai pembayaran melalui mana-mana kaedah pembayaran yang boleh diterima, atau jika kami tidak menerima bayaran penuh untuk Pesanan. Khususnya, tetapi tanpa batasan, jika Institusi Kewangan atau bank pembayar menolak atau membalikkan pembayaran untuk Pesanan, kami boleh mengikut budi bicara kami;
5.5.1. menolak atau menolak Pesanan tersebut, atau menggantung atau membatalkan penghantaran Pesanan tersebut;
5.5.2. meletakkan semula Produk jika telah dihantar; Atau
5.5.3. tuntutan terhadap Pelanggan untuk harga penuh Pesanan sebagai hutang.
5.6. Pembeli bersetuju untuk membayar kepada AGRO TRADZT semua yuran yang dikenakan untuk Perkhidmatan ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yuran untuk langganan yang berkenaan, cukai (termasuk cukai perkhidmatan kerajaan), dan caj lain yang dikenakan oleh kerajaan domestik atau asing (yang mungkin berbeza dari negara ke negara).
5.7. Cukai Jualan dan Perkhidmatan
5.7.1. Pembeli hendaklah menanggung semua cukai Kerajaan, levi dan kos lain yang dikenakan oleh undang-undang berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan oleh atau melalui AGRO TRADZT. Khususnya, jika Cukai Jualan dan Perkhidmatan ("SST") dikenakan kepada AGRO TRADZT, sebagai pembekal, AGRO TRADZT berhak mengenakan SST yang perlu dibayar kepada Kerajaan dalam Perkhidmatan.
5.7.2. Sekiranya AGRO TRADZT bertanggungjawab ke atas SST, maka AGRO TRADZT hendaklah:
5.7.2.1. memberikan kepada Pelanggan maklumat yang semunasabahnya diperlukan untuk menetapkan liabiliti sst; Dan
5.7.2.2. menyediakan maklumat dan dokumen yang semunasabahnya diperlukan oleh Pelanggan untuk membolehkan Pelanggan menuntut kredit cukai input di bawah undang-undang yang terpakai kepada SST.
6. Pembatalan & Bayaran Balik
6.1. Kami boleh membatalkan Pesanan jika Produk tidak tersedia untuk apa-apa sebab dan kami akan memberitahu pembeli apabila proses pembayaran balik telah dimulakan.
6.2. Kami mengekalkan hak untuk menarik balik atau berhenti menyediakan mana-mana atau semua Produk dari Platform, tanpa liabiliti atau notis terlebih dahulu.
6.3. Pembeli boleh membatalkan pesanan mereka mengikut Klausa 3(h) di atas. Pembeli dibenarkan membatalkan pembelian mereka dalam masa 2 jam selepas pembayaran dibuat untuk pesanan tertakluk kepada yuran pembatalan sebanyak 20% daripada jumlah pembayaran. Yuran pembatalan akan ditolak daripada jumlah amaun yang dibayar untuk pesanan untuk caj pentadbiran pesanan.
7. Penipuan
7.1. Pembayaran mesti dibenarkan oleh pemegang kad atau pemegang akaun yang dinamakan dalam proses pembayaran. Kami berhak untuk memegang atau membatalkan Pesanan Pembeli tanpa notis terlebih dahulu jika kami secara munasabah mengesyaki bahawa pembeli atau pemegang kad/ pemegang akaun dikaitkan dengan sebarang jenis aktiviti penipuan. Syak wasangka sedemikian mungkin berdasarkan aktiviti berikut:
7.1.1. Pemegang kad tidak membenarkan pembayaran dan tuntutan bahawa Pesanan adalah penipuan;
7.1.2. Sebelum ini terdapat aktiviti penipuan/caj balik oleh pembeli atau pemegang kad; Dan
7.1.3. Maklumat yang diberikan semasa pembayaran adalah salah / tidak mencukupi / tidak konsisten / dikaitkan dengan tingkah laku penipuan.
8. Liputan Penghantaran & Masa
8.1. Liputan penghantaran untuk produk pada masa akan datang di anggar kan seperti di bawah .
Delivery Service Estimated Delivery Time
Jenis Produk Jualan Tempatan (Penghantaran Hari Yang Sama) Kawasan (Penghantaran Pada Hari Berikutnya Sahaja) Pesanan antara 0600 pagi -1200t/hari Pesanan selepas 1200 t/hari
Ikan Segar & produk laut Radius 30km dari lokasi jeti pendaratan ikan atau kolam akuakultur Lembah Klang - (Konsol & FTL) Destinasi lain – FTL sahaja Penghantaran pada hari yang sama (radius 30km sahaja) Penghantaran hari berikutnya
Sayur-sayuran Segar Radius 30km dari lokasi ladang sayur Lembah Klang - (Konsol & FTL) Destinasi lain – FTL sahaja Penghantaran pada hari yang sama (radius 30km sahaja) Penghantaran hari berikutnya
Produk Yang Tidak Mudah Rosak Jualan Tempatan (Penghantaran Hari Yang Sama)
8.2. Semua pesanan diproses dalam hari yang sama atau keesokan harinya. Pesanan yang dibuat pada hujung minggu dihantar pada hari Isnin atau hari kerja pertama selepasnya. (Hari bekerja tidak termasuk Sabtu, Ahad dan cuti umum).
8.3. Marketplace menyediakan penjejakan status pesanan daripada pengesahan pesanan sehingga ketibaan
8.3. Sebarang perubahan liputan &masa penghantaran hendaklah dinasihatkan di facebook Agro Tradzt dari semasa ke semasa di https://www.facebook.com/agrotradzt
9. Penghantaran
9.1. Kami berhasrat untuk menghantar Produk berdasarkan kaedah penghantaran yang diminta / ditentukan oleh pembeli dalam Pesanan Pembeli. Setelah penghantaran produk ke alamat yang ditentukan oleh pembeli dalam pesanan, pembeli diminta untuk mengakui penerimaan produk yang dipesan oleh pembeli dengan wakil logistik kami.
9.2. Pembeli bersetuju untuk memeriksa Produk untuk apa-apa kesalahan, kecacatan atau kerosakan yang jelas sebelum penerimaan sign-off pembeli terhadap Produk. Jika pembeli tidak berpuas hati dengan Produk yang dihantar, pembeli boleh memilih bayaran balik mengikut dasar Pulangan dan Bayaran Balik yang digariskan dalam Klausa 8 di sini.
9.3. Penghantaran barangan akan dibuat mengikut tarikh dan masa yang diberikan kepada kami mengikut Pengesahan Pesanan pembeli. Kami berhasrat untuk memberitahu pembeli, menggunakan butiran hubungan yang telah diberikan oleh pembeli kepada kami, jika kami tidak dapat memenuhi anggaran tarikh penghantaran dan lokasi penghantaran kami kerana tetapi tidak terhad kepada ketiadaan Produk dan / atau sebarang kejadian Force Majeure, termasuk sebarang isu teknikal atau operasi. Dalam keadaan sedemikian, kami juga boleh mengatur pembatalan Pesanan.
9.4. Semua risiko dalam Produk akan diserahkan kepada pembeli semasa penghantaran, kecuali bahawa, jika penghantaran ditangguhkan kerana pelanggaran kewajipan pembeli yang dinyatakan di sini, risiko akan berlalu pada tarikh penghantaran akan berlaku tetapi untuk pelanggaran pembeli. Dari masa apabila risiko diserahkan kepada pembeli, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kemusnahan Produk.
9.5. Jika penghantaran ditangguhkan melalui keengganan tidak munasabah pembeli untuk menerima penghantaran, tiada pembatalan atau bayaran balik dibenarkan kecuali mengikut Dasar Pemulangan dan Bayaran Balik, yang digariskan dalam Klausa 8.
9.6. Sekiranya pembeli telah menerima item yang salah, bayaran balik akan dibenarkan mengikut Dasar Pemulangan dan Bayaran Balik yang digariskan dalam Klausa 9.
10. Program Khas
10.1. GRO TRADZT boleh melancarkan projek promosi khas di bawah platform dari semasa ke semasa yang akan melibatkan liputan penghantaran berasingan, pemotongan pesanan dan masa penghantaran.
10.2. Terma &syarat standard penggunaan platform mungkin diubah, dipinda atau diselaraskan untuk memenuhi operasi program khas yang akan diumumkan oleh AGRO TRADZT dalam laman webnya dari semasa ke semasa.
11. Dasar Pemulangan dan Bayaran Balik
11.1. Barangan mudah rosak (sayur-sayuran, perikanan, ayam, daging dan buah-buahan) tidak boleh dipulangkan, tetapi boleh dipulangkan dalam keadaan berikut, jika dilaporkan dalam masa 2 jam selepas menerima:
11.1.1. Rosak semasa penghantaran
11.1.2. Pembungkusan yang rosak / rosak
11.1.3. Kuantiti dihantar kurang daripada yang dibeli (Bayaran balik mungkin sebahagian)
11.1.4. Penghantaran barang yang salah
11.2 Bukti tuntutan perlu dibuktikan dengan menghantar gambar/video tuntutan tersebut. Sila simpan semua bahan pembungkusan dan barangan yang rosak sebelum memfailkan tuntutan.
11.3 Pertukaran atau pemulangan Produk Mudah Rosak adalah tertakluk kepada kelulusan akhir oleh AGRO TRADZT. Pelanggan boleh memilih untuk memulangkan Produk dan meminta bayaran balik mengikut Terma dan Syarat ini berdasarkan kriteria berikut:
11.3.1. pembeli tidak menerima Pesanan Produk dalam tarikh dan masa yang diberikan kepada kami;
11.3.2. pembeli menerima pesanan yang tidak lengkap (dengan kuantiti atau item yang hilang yang dilampirkan pada pesanan);
11.3.3. pembeli menerima Produk yang salah (contohnya, spesifikasi yang salah, kuantiti yang salah, produk yang berbeza);
11.3.4. pembeli menerima Produk dengan kerosakan/kecacatan fizikal sebelum pembeli menerima barangan tersebut ke kemudahan pembeli.
11.4 Sekiranya Pelanggan tidak dapat menerima penghantaran Produk (yang berkenaan), Pelanggan tersebut hendaklah menghubungi AGRO TRADZT secepat mungkin dan mengatur dengan AGRO TRADZT untuk tarikh penghantaran alternatif (jika berkenaan). Sekiranya Pelanggan gagal menghubungi AGRO TRADZT kerana tidak menerima penghantaran oleh Pelanggan di mana Produk tersebut sedia untuk dihantar oleh Pelanggan, Pesanan tersebut boleh dianggap dihantar dan AGRO TRADZT berhak untuk melucutkan apa-apa amaun yang dibayar dan ke arah Produk.
11.5 Sekiranya pembeli layak mendapat bayaran balik menurut Terma dan Syarat yang dinyatakan di sini, sila hubungi AGRO TRADZT untuk meminta bayaran balik. Sekiranya bayaran balik diluluskan oleh AGRO TRADZT, bayaran balik akan diproses dalam kaedah pembayaran yang berkaitan dengan Akaun Perniagaan Pembeli yang pada asalnya digunakan untuk melengkapkan pesanan pembeli.
11.6 Pembeli hendaklah bertanggungjawab terhadap sebarang kos yang timbul akibat pemulangan atau pembatalan Produk yang dinyatakan di sini (yang termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran pos, penghantaran atau pengendalian). Kami tidak akan menerima barangan yang telah rosak akibat penyalahgunaan, penyalahgunaan, kemalangan atau perubahan.
11.7 Kami mengekalkan hak akhir untuk meluluskan atau menolak bayaran balik Produk. Bayaran balik atau pertukaran Produk akan tertakluk kepada penilaian kami.
Refund Details 1 Refund Details 2
12. Bayaran Kepada Penjual
12.1. Bayaran kepada penjual hendaklah dibuat selepas Pembeli membuat pengesahan penerimaan pesanan selepas menerima pesanan daripada kurier dalam tempoh 2 jam dari tarikh/masa penerimaan. Sekiranya tiada sebarang pengesahan resit daripada pembeli selepas tempoh 2 jam, Agro Tradzt akan membenarkan pembayaran pesanan kepada penjual.
12.2. Walau bagaimanapun, masa pembayaran pembelian adalah tertakluk kepada prosedur pembayaran &proses penyedia perkhidmatan Gerbang Pembayaran yang digunakan oleh Platform.
12.3. Proses &procedure pembayaran juga tertakluk kepada apa-apa tuntutan, penolakan atau aduan yang dibuat oleh pembeli semasa penerimaan item yang dipesan seperti item 11 (c) di atas.
12.4. Sebarang pengurangan harga, diskaun atau jumlah bayaran balik pembayaran separa perlu dibincangkan &dirundingkan secara langsung di antara pembeli &penjual melalui fungsi 'Chat Box' di platform. Setelah diselesaikan, jumlah akhir yang dipersetujui akan dinasihatkan oleh penjual dalam borang yang ditetapkan untuk tindakan selanjutnya oleh Agro Tradzt.
13. Had Liabiliti
13.1. Dalam apa jua keadaan, kami tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau mana-mana pihak ketiga untuk apa-apa kerugian tidak langsung, khas, turutan, teladan atau punitif atau kerosakan untuk sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan, kehilangan perniagaan atau nama baik, kehilangan penggunaan, atau apa-apa tuntutan oleh mana-mana pihak ketiga, walaupun kami telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerugian atau kerosakan tersebut.
13.2. AGRO TRADZT dan semua pegawai, kakitangan, pengarah, ejen, kontraktor dan pemegang serah hak masing-masing tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atas apa-apa kerugian atau walau apa pun yang disebabkan (tanpa mengira bentuk tindakan) yang timbul secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan:
13.2.1. sebarang akses, penggunaan dan/atau ketidakupayaan untuk menggunakan platform AGRO TRADZT atau Perkhidmatan;
13.2.2. pergantungan kepada apa-apa data atau maklumat yang disediakan melalui platform AGRO TRADZT dan/atau melalui Perkhidmatan, dan Pengguna tidak boleh bertindak ke atas data atau maklumat tersebut tanpa terlebih dahulu mengesahkan kandungannya secara bebas;
13.2.3. sebarang kegagalan sistem, pelayan atau sambungan, ralat, peninggalan, gangguan, kelewatan penghantaran, virus komputer atau kod, program ejen atau makro yang berniat jahat, merosakkan atau merosakkan; Dan
13.2.4. sebarang penggunaan atau akses kepada mana-mana laman web atau laman web lain yang dikaitkan dengan platform AGRO TRADZT, walaupun kami atau pegawai atau ejen atau pekerja kami mungkin telah dinasihatkan, atau mungkin telah menjangkakan, kemungkinan yang sama.
13.3. Sebarang risiko salah faham, kesilapan, kerosakan, perbelanjaan atau kerugian akibat penggunaan platform agro TRADZT dan/atau Perkhidmatan adalah sepenuhnya atas risiko Pelanggan sendiri dan kami tidak akan bertanggungjawab sepenuhnya.
13.4. Jika, walau apa pun batasan peruntukan liabiliti yang terkandung di sini, AGRO TRADZT didapati oleh mahkamah bidang kuasa kompeten untuk bertanggungjawab (termasuk kecuaian besar), maka, setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, jumlah liabiliti AGRO TRADZT kepada Pelanggan untuk sebarang dan semua tuntutan sama ada oleh Pelanggan atau oleh mana-mana orang lain dan walau apa pun yang timbul berkaitan dengan atau timbul daripada penjualan, pembekalan, pemilikan penghantaran, penggantian atau penggunaan Produk atau akibat daripada pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh kami tidak akan dalam apa jua keadaan melebihi harga Produk (dibayar oleh Pelanggan) yang menimbulkan tuntutan tersebut.
14. Kawalan Ekspot dan Sekatan
Produk yang dibeli atau diperolehi di bawah Terma dan Syarat ini mungkin tertakluk kepada undang-undang dan peraturan kawalan import dan eksport kerajaan, termasuk di Malaysia. Pelanggan hendaklah bertanggungjawab dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan tersebut.
15. Perlindungan Data
Sila lihat Dasar Privasi kami, yang menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat ini. Dengan menggunakan Laman Web kami, Pelanggan bersetuju dengan pemprosesan maklumat peribadi Pelanggan seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi kami yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa.
16. Keadaan Luar-Kawalan (Force Majeure)
16.1. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk apa-apa pelanggaran, halangan atau kelewatan dalam pelaksanaan kewajipan yang dinyatakan di sini, disebabkan oleh apa-apa sebab di luar kawalan munasabah kami, termasuk tanpa batasan sebarang bencana alam dan kejadian yang tidak dapat dielakkan, tindakan pihak ketiga (termasuk tanpa batasan penggodam, pembekal, kerajaan, kuasi-kerajaan, supra-nasional atau pihak berkuasa tempatan), pemberontakan, rusuhan, kekecohan awam, perang, permusuhan, operasi suka berperang, kecemasan kebangsaan, keganasan, cetak rompak, penangkapan, sekatan atau penahanan mana-mana pihak berkuasa yang kompeten, mogok atau kombinasi atau penutupan pekerja, wabak, kebakaran, letupan, ribut, banjir, kemarau, keadaan cuaca, gempa bumi, bencana alam, kemalangan, kerosakan mekanikal, perisian pihak ketiga, kegagalan atau masalah dengan bekalan utiliti awam (termasuk elektrik, telekom atau kegagalan Internet), kekurangan atau ketidakupayaan untuk mendapatkan bekalan, bahan, peralatan atau pengangkutan ("Peristiwa Force Majeure"), tidak kira sama ada keadaan yang dimaksudkan dapat diramalkan.
16.2. Sama ada Pelanggan atau kami boleh menamatkan Kontrak dengan segera melalui notis bertulis kepada yang lain sekiranya Peristiwa Force Majeure berlangsung untuk tempoh dua (2) hari atau lebih, di mana Pelanggan atau kami tidak akan bertanggungjawab kepada yang lain oleh sebab penamatan tersebut (selain daripada bayaran balik Produk yang telah dibayar oleh Pelanggan dan tidak dihantar).
16.3. Jika kami telah mengikat kontrak untuk menyediakan Produk yang sama atau serupa kepada lebih daripada satu Pelanggan dan dihalang daripada memenuhi sepenuhnya kewajipan kami kepada Pelanggan oleh sebab Peristiwa Force Majeure, kami boleh memutuskan mengikut budi bicara mutlak kami kontrak mana yang akan kami laksanakan dan sejauh mana.
17. Notis
17.1. Apa-apa notis, menurut Terma dan Syarat ini hendaklah secara bertulis dan boleh disampaikan melalui penghantaran peribadi atau melalui e-mel yang dialamatkan kepada pihak yang berkenaan di alamat atau alamat e-mel pihak yang berkenaan yang terakhir diketahui oleh pihak yang berkenaan.
17.2. Apa-apa notis yang diberikan melalui pos hendaklah disifatkan telah disampaikan dua (2) hari selepas yang sama telah diposkan jika alamat penerima berada di negara ini. Sebarang notis yang diberikan melalui e-mel akan dianggap telah disampaikan apabila e-mel telah terbukti diterima oleh pelayan penerima. Dalam membuktikan perkhidmatan tersebut, adalah mencukupi untuk membuktikan bahawa surat atau e-mel itu dialamatkan dengan betul dan, mengikut mana-mana yang berkenaan, diposkan sebagai surat penghantaran prabayar atau direkodkan atau dihantar atau laporan penghantaran yang diterima.
18. Tanda Dagangan
Kecuali jika dinyatakan dengan jelas sebaliknya, semua orang (termasuk nama dan imej mereka), tanda dagangan pihak ketiga dan imej produk, perkhidmatan dan / atau lokasi pihak ketiga yang dipaparkan di Laman web ini sama sekali tidak berkaitan, dikaitkan atau berafiliasi dengan kami dan Pelanggan tidak boleh bergantung pada kewujudan sambungan atau gabungan tersebut. Sebarang tanda dagangan / nama yang dipaparkan di Laman ini dimiliki oleh pemilik tanda dagangan masing-masing. Sekiranya tanda dagangan atau nama jenama dirujuk, ia digunakan semata-mata untuk menerangkan atau mengenal pasti produk dan perkhidmatan dan sama sekali tidak merupakan pernyataan bahawa produk atau perkhidmatan tersebut disokong oleh atau disambungkan kepada kami.
19. UMUM
19.1. Kami akan menyimpan rekod Pesanan Pelanggan dan Terma dan Syarat ini sehingga tujuh (7) tahun selepas kami menerima Pesanan Pelanggan. Walau bagaimanapun, untuk rujukan Pelanggan pada masa hadapan, kami menasihati Pelanggan untuk mencetak dan menyimpan salinan Terma dan Syarat ini, Pesanan Pelanggan, dan Pengesahan Pesanan.
19.2. Terma dan Syarat ini akan mengatasi mana-mana terma berasingan yang dikemukakan oleh Pelanggan. Apa-apa syarat yang dihantar , dicadangkan atau ditetapkan oleh Pelanggan dalam apa jua bentuk dan pada bila-bila masa, sama ada secara bertulis, melalui e-mel atau secara lisan, diketepikan dan dikecualikan secara nyata.
19.3. No kegagalan atau kelewatan oleh kami atau Pelanggan dalam melaksanakan apa-apa hak di bawah Terma dan Syarat ini akan beroperasi sebagai penepian hak tersebut atau melanjutkan atau menjejaskan apa-apa peristiwa lain atau yang berikutnya atau menjejaskan apa-apa hak atau remedi berkenaan dengannya atau dengan apa-apa cara mengubah suai atau mengurangkan hak kami atau Pelanggan di bawah Terma dan Syarat ini.
19.4. Jika mana-mana klausa dalam Terma dan Syarat ini akan menjadi atau akan diisytiharkan oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten untuk menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, ketidaksahan atau ketidakmampuan sedemikian tidak akan menjejaskan mana-mana klausa lain atau sebahagian daripada mana-mana klausa, yang semuanya akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya, selagi Terma dan Syarat ini mampu terus berkuat kuasa tanpa tempoh yang tidak boleh dikuatkuasakan.
19.5. Pelanggan tidak boleh menyerahkan, memindahkan, novate, caj, sub-kontrak, mewujudkan kepercayaan atau berurusan dengan apa-apa cara lain dengan Terma dan Syarat ini atau semua atau mana-mana hak atau kewajipan Pelanggan di bawah Terma dan Syarat ini.
19.6. Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini akan mewujudkan atau dianggap mewujudkan perkongsian, agensi atau hubungan majikan dan pekerja antara Pelanggan dan kami.
19.7. No orang yang bukan pihak kepada Terma dan Syarat ini akan memperoleh apa-apa hak di bawahnya atau berhak mendapat manfaat daripada mana-mana termanya walaupun orang itu telah bergantung pada mana-mana terma tersebut atau telah menyatakan kepada mana-mana pihak kepada Terma dan Syarat ini atau Kontrak yang bersetuju dengan mana-mana terma tersebut.
19.8. Terma dan Syarat ini dan Kontrak (dan semua kewajipan bukan kontrak yang timbul daripada atau berkaitan dengannya) akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut Undang-undang Malaysia. Kami dan Pelanggan dengan ini menyerahkan kepada bidang kuasa tidak eksklusif Mahkamah Malaysia. Semua urusan, surat-menyurat dan hubungan antara kami hendaklah dibuat atau dijalankan dalam bahasa Inggeris.
20. Pindaan Kepada Terma dan Syarat Perniagaan Am
Kami berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua pindaan kepada Terma dan Syarat ini akan disiarkan secara dalam talian. Walau bagaimanapun, penggunaan Laman web yang berterusan akan dianggap sebagai penerimaan Terma dan Syarat baru oleh Pelanggan.

Perjanjian ini dimeterai olih kedua-dua pihak secara sukarela sebagai suatu perjanjian yang sah:Di tanda-tangani olih:

Smart Tradzt Sdn. Bhd.